اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد

آوای جنوب

ترکیب هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد.

در نشست هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد اعضای هیئت رئیسه جدید این سازمان انتخاب شدند.

در این نشست و با اعتماد مجدد اعضای هیئت مدیره، مهندس احمدرضا خورشیدی با اکثریت قاطع آرا به سمت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان منصوب شد.

در ادامه جلسه، حمید اسکندری بعنوان نایب رئیس اول، عمران کهزادی نایب رئیس دوم، سیاوش یوسفی دبیر و مجتبی سلیمانی به سمت خزانه دار سازمان نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد انتخاب و منصوب شدند.

بویر