در احکامی از سوی مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، سرپرستان مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی و مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید این شرکت منصوب شدند.

آوای جنوب

در احکامی از سوی مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، سرپرستان مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی و مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید این شرکت منصوب شدند.

بر این اساس مهندس عالی پور، مراد کمالی را به عنوان سرپرست مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی و مهران حسن‌وند گندایی را به عنوان سرپرست مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید منصوب کرد.

همچنین در احکام دیگری خسرو محسنی به عنوان سرپرست معاونت تعمیرات در مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی و همایون داودی فیل آبادی به عنوان سرپرست معاونت امور فنی و مهندسی در مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی منصوب شدند.