سدچم شیر
بوی ماه مهر با جیب خالی کارگران سدچم‌شیر گچساران ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

بوی ماه مهر با جیب خالی کارگران سدچم‌شیر گچساران

پرداخت نشدن ۱۱ ماه حقوق کارگران سدچم‌شیر،گچساران آغاز سال تحصیلی را به کام خانواده‌های کارگران این سد تلخ کرده است