.

اختصاصی آوای جنوب
او را به سناتور موحد می شناسند؛ مردی تکرار نشدنی که تاریخ تولد شناسنامه اش با روحیه اش همخوانی ندارد.


همگان به خوبی به یاد دارند وقتی همه را به دکتر و مهندس می شناختند او را “آقا” خطاب می کردند.
در این دیار سیاست او را کوچک و بزرگ آقا خطاب می کردند.
آن روزها وقتی او نماینده این دیار بود نه خبری از واتساپ و تلگرام بود نه اینستا و این همه سایت های رسانه ای.
او در روزگاری که خبری از فضای مجازی نبود محبوب بود و مردمان جنوب همیشه او را مورد تکریم خود قرار می دادند.
هنوز مادرانی را به یاد می آورم که این روزها موی سپید کرده اند اما وقتی شنیده اند او کاندیدا شده است می گویند ما به کهگیلویه می رویم و بیان می کنند مگر می شود آقا را تنها گذاشت.
وقتی به او می گویم برای یک رای حاضر هستید این همه راه را بروید در پاسخ به من فقط می گوید مگر آن روز که در مجلس نماینده های شهرم حاضر به دیدارم نشدند اما “آقا” من را پذیرفت را می توانم فراموش کنم.
مگر می توانم فراموش کنم “آقا” اول صبح تا بلیط اتوبوس مرا تهیه نکرد به مجلس نرفت.
آری “موحد” سناتور”آقا” در روزگاری که این چنین فضای مجازی وجود نداشت به واسطه همین برخوردهایش در میان مردم محبوب شده بود.
هنوز جوانان آنروزها که امروز سن و سالی از آنها گذشته است وقتی نطق های او را به یاد می آورند شوق و ذوق آن روزها را دارند و حاضر می شوند کیلومترها راه را طی نمایند تا در مراسم او حضور داشته باشند.
آری سخت است در روزگاری که نه خبری از فضای مجازی بود و نه از این گوشی های موبایل بتوانی این چنین برای خود محبوبیت ایجاد کنی.
آری سخت است تحمل کردن فردی که همگان به خوبی می دانند خود عزت است و مایه افتخار دیار و اینچنین است که وقتی محبوب می شوی رقبا تحمل حضورت را ندارند.
آری موحد شدن؛ سنتاتور و لقب “آقا” گرفتن سخت است؛ سخت است همواره پاسخگوی مردمی باشی که از دوردست ترین نقاط استان باید با تو تماس بگیرند و تنها راه حل کارشان را آقا می دانند.
سخت است حتی روزهایی که در خانه باشی و نماینده نباشی هنوز پاسخگوی مردمی باشی که تنها راه کارشان را تماس با او می بینند و این در حالیست که دیگران هنوز نرسیده به تهران تلفن همراه خود را خاموش کرده اند و در طول چهارسال چندین خط عوض کرده اند.
اما او همان موحد ماند تا هر روز بر محبوبیتش افزوده شود. برای او فرق نداشت نماینده کدام شهر است و این را به راحتی می توان در روزهای نمایندگی اش در دفتر کاری اش در تهران دید.
آری او مردی است که وقتی به او می گفتند شما نماینده مجلس هستید چرا با اینها می نشینید اینها شبیه شما نیستند اخمی می کرد و میگف؛ اینها همه خود من هستند و امروز هر چه به دوم اسفند نزدیکتر می شویم این نام موحد است که بیشتر می درخشد؛بزرگ مردی که هنوز تصاویرش در مجلس شورای اسلامی نشان از جایگاه او در مجلس آن روزها است و بی تردید باید اذعان کرد کهگیلویه و بویراحمد با حضور دوباره او جایگاه خود را در مجلس باز خواهد گرفت.