خرمشهر
از شایعه پراکنی تاصحت خبرسلامت مداح برجسته جنوب کشور در گفتگو با حاج حسین فخری ۳۱ تیر ۱۳۹۹

از شایعه پراکنی تاصحت خبرسلامت مداح برجسته جنوب کشور در گفتگو با حاج حسین فخری

.

حسین فخری؛ مردی که حنجره اش وقف امام حسین(ع) است ۱۷ آبان ۱۳۹۳

حسین فخری؛ مردی که حنجره اش وقف امام حسین(ع) است

حاج حسین فخری مداحی است که هدیه نمی‌گیرد پاکت سفید با امضای سفید ندارد حتی هیچ تبلیغی برای حضورش نبود تنها بنرهای برافراشتهٔ شهر..