دختر نابغه گچسارانی
دختر نابغه گچسارانی به مسابقات جهانی آی مت راه یافت ۱۶ مهر ۱۳۹۸

دختر نابغه گچسارانی به مسابقات جهانی آی مت راه یافت

به گزارش آوای جنوب؛ ملینا دهقانی دختر نابغه گچسارانی توانست به مسابقات جهانی آی مت راه پیداکند